Tekanan Emosi Remaja Islam


Masyarakat yang tertekan emosinya akan menunjukkan gejala seperti agresif,

mudah memberontak, marah yang tidak dapat dikawal, kemurungan, penyakit

mental dan membunuh diri. Pendekatan dakwah Islamiah adalah salah satu

bentuk sokongan yang boleh membantu menangani masalah tekanan emosi

remaja. Kajian ini dilakukan ke atas remaja di Kajang Selangor Darul Ehsan

adalah bertujuan untuk mengkaji sama ada remaja mengalami tekanan atau

pun tidak berdasar kepada simptom-simptom tekanan yang meliputi aspek

psikologi, fisiologi dan tingkah laku sosial. Selain daripada itu, kajian ini turut

mengkaji faktor-faktor utama tekanan dan cara-cara remaja menangani tekanan

sama ada cara positif atau negatif. Untuk mencapai tujuan ini, analisis telah

dilakukan ke atas 403 orang responden yang terdiri daripada remaja lelaki

dan perempuan yang berumur 16-17 tahun. Data yang diperlukan dikumpulkan

melalui soal selidik dan temubual berstruktur. Analisis data menggunakan

kaedah statistik deskriptif yang dijelaskan dalam bentuk jadual dan gambarajah

dengan huraiannya dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Hasil kajian

menunjukkan bahawa remaja memang ada mengalami tekanan emosi yang

majoriti remaja menunjukkan simptom dari aspek psikologi. Hasil kajian ini

turut mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan tekanan ialah faktor

keluarga dan faktor persekitaran. Manakala dari aspek menangani tekanan

pula, kebanyakan remaja men PENDAHULUAN

Dari perspektif Islam, remaja dianggap sudah cukup umur atau diistilahkan

sebagai baligh. Pada peringkat remaja, golongan ini mengalami peralihan zaman,

antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Pada peringkat usia remaja,

berlaku perubahan yang pesat sama ada perubahan biologi, fizikal, mental dan

emosi serta perubahan tanggungjawab dan peranan. Untuk mengimbangi

perubahan-perubahan ini, golongan remaja sering berhadapan dengan masalah

dan konflik. Dengan sebab itu, berlakulah ketegangan dan tekanan emosi dalam

diri remaja.

Bagi remaja yang bersedia dengan kehadiran masalah dan sanggup

menerimanya dengan hati terbuka, mereka berjaya menerima perubahanperubahan

itu sekalipun kadang kala pahit baginya. Tetapi bagi sesetengah

remaja pula, tidak berupaya menyesuaikan atau menerima dengan mudah

perubahan tersebut, lalu menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya.

Keadaan ini boleh menimbulkan ketegangan dan tekanan kepada emosi remaja.

Akibat dari tekanan yang dialami, remaja mungkin menunjukkan sikap yang

agresif, mudah memberontak, marah yang tidak dapat dikawal, kemurungan

dan terlibat dengan masalah sosial seperti merokok, lumba haram dan dadah

bagi melepaskan rasa tertekan.

Dari perspektif dakwah, remaja yang mengalami tekanan emosi terdedah

dengan masalah mental sekiranya permasalahan ini tidak ditangani lebih awal.

Golongan remaja ini merupakan golongan yang perlu diberi perhatian dan tidak

boleh diabaikan dalam usaha dakwah. Namun begitu, untuk mendapatkan

keberkesanan dakwah, pendakwah perlu membuat kajian bagi mengenal pasti

masalah yang dihadapi oleh remaja dan faktor-faktor yang menjadi punca

kepada permasalahan tersebut. Di samping itu, pendakwah perlu memahami

perkembangan psikologi remaja supaya dakwah yang disampaikan memberi

kesan jauh ke dalam diri golongan ini. Untuk mendapatkan dakwah yang

berkesan, pendekatan yang digunakan juga haruslah bersesuaian dan menarik

minat kepada golongan ini.

Oleh itu, dari perspektif dakwah kajian ini melihat dari tiga sudut iaitu

mengenalpasti dan memahami permasalahan sasaran dakwah (mad’u) iaitu

golongan remaja, pendekatan dakwah (manhaj dakwah) yang sesuai untuk

remaja yang mengalami tekanan emosi dan sudut pendakwah (da’i), iaitu

bagaimana pendakwah boleh membantu remaja untuk menangani tekanan emosi.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...